Přeskočit na:


Keře janovce metlatého na Kraslavce.

    Předností této oblasti je především pestrá skladba krajiny: lesy, louky, pastviny, zahrady, rybníky a zemědělské porosty. K nejcennějšímu patří část přírodní rezervace Strádovské Peklo, která je součástí CHKO Železné hory. Mezi zajímavá místa se řadí i údolí Holetínky nebo okolí Louček.
    O tom, jak rychle se krajina mění vypovídají některé ještě v paměti zachované místní názvy jako Na čápovině, Na pilce, Na hrázi (bývalé rybníky), Na mokřidlech, Kudrnkova skála, Pánkův písník, nebo Třešňovka u Chrudimky. Měnily se trasy cest, koryta potoků jak vyplývá ze starých map. Krajina je člověkem stále přetvářena, ale s různými výsledky. Lesní rybníky Zaháj a Housírek se staly krásnou součástí zdejší přírody a nachází se zde bohatá společenstva rostlin a živočichů. Zajímavé je sledovat jak se příroda těžko vyrovnává s hlušinou z bývalých dolů, které se říkalo „Žlutá hromada“. Hlušinou se také zavážely staré lomy, písníky a strže. Velké zásahy do přírody představovaly meliorace. K přeměně krajiny dochází i v současnosti a je otázka, jestli někdo přemýšlí například o lomech, které se zařezávají od Žumberka do Vížecké stráně, stanou-li se jednou uzavřeným prostorem nebezpečným životu, nebo skalnatým údolím.


    Přírodní rezervace Strádovské Peklo. Rezervaci tvoří kaňon řeky Chrudimky a přilehlých přítoků, charakteristický mnoha geomorfologickými jevy a zbytky přírodě blízkých lesních společenstev, na které je vázáno mnoho ohrožených druhů organismů.
    Lesní porosty tvoří habry, javory, borovice lesní, buk, javor klen a jedle. V údolní nivě je společenstvo olšin.
    K zajímavým rostlinným druhům patří kocínek dvoudomý, sleziník severní, čarovník alpský, jestřábník hroznatý, lilie zlatohlávek, hruštice jednostranná a kostřava sivá.
    Žijí zde například vranka obecná, plotice obecná, ještěrka obecná, výr velký, holub doupňák a lejsek malý.Strádovské peklo - charakter pralesního porostu nad Libáňským potokem.

Hruštice jednostranná. Kociánek dvoudomý.

    Rybník Zaháj a Housírek - lesní rybníky s mokřady, rákosinami a zbytky jedlových doubrav mezi nimi. U rybníků je několik typů rákosin, porosty vysokých ostřic a na ně navazují ostřicovorašeliníková společenstva. Západně od rybníků je zbytek lesa s téměř přirozenou druhovou skladbou a věkovou strukturou - jedlová doubrava s příměsí buku, vysázeného smrku a borovice. Z rostlin patří k vzácným nálezům bublinatka jižní.Na hrázi rybníka Zaháj.


Mokřady u rybníka Zaháj.


Rybník Housírek.


Bublinatka jižní.

    Rybníky u Louček - vlhké pcháčové louky zde navazují na vegetaci vysokých ostřic a společenstva rákosin. Vyskytuje se zde například zábělník bahenní, prstnatec májový a suchopýr úzkolistý. V době před prováděním meliorací zde rostla vachta trojlistá.Rybník Nový.


Mokřady - u rybníka Nový.

    V řece Chrudimce při přítoku Okrouhlického potoka se vyskytuje okoun říční, pstruh potoční a duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, jelec proudník, štika obecná, úhoř říční, vranka obecná, mřenka mramorovaná, kapr obecný, siven americký, plotice obecná, mihule potoční, střevle potoční a také rak říční a vydra říční. Z ptáků je to například konipas horský nebo ledňáček říční.
    Pod vtokem Lukavického potoka, kde voda dosahuje pH 3,5, se druhová skladba mění.Chrudimka - Brusy.


Voda z Lukavice s vysokým obsahem sloučenin železa při vtoku do Chrudimky.

    Vlhké louky a nivní olšiny Na Pilce s výskytem zajímavých druhů bylin jako například dymnivka bobovitá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, kopytník evropský a lilie zlatohlavá.Na Pilce.

    Vlhké pcháčové louky za rybníkem Prádelný v Lukavici s výskytem prstnatce májového a suchopýru úzkolistého.Louky za rybníkem Prádelný.

    V Černíkách roste vzácný vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) - bělokvětá orchidej.Vemeník zelenavý.


Picků rybník.