Přeskočit na:

    V tomto výběru z kronik nebylo záměrem zmapovat celou činnost SDH v Lukavici, ale jen na některých příkladech zaznamenat události, které v průběhu 100 let utvářely podobu sboru. A které jsou dokladem soudržnosti, pospolitosti a dokazují, že mimo svého základního poslání přináší hasičský sbor hodnoty, které mají co říct právě dnešní době.
    1. Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě
    2. Jeden za všechny, všichni za jednoho
    3. Ohněm k vlasti plaňme, žáru v obci braňme!
    4. Haste žár, který statky tráví, ovoce to úspor rodinných, jednomu však dejte svobodu, a to žáru lásky k vlasti, k národu!
    5. Vlasti zdar, ohni zmar!

    Od onoho okamžiku, kdy z posvátného trůnu Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. roku 1848 vyznělo heslo „Viribus unitis“ tj. „Spojenými silami“ a proniklo všemi zeměmi Austrie, nastal i u nás působit silný spolčovací duch, jakého tu dříve nebylo.
    „Svůj k svému“ ozývalo se a ozývá se ještě ve městech i dědinách, a tak vstoupili a vstupují v život četní spolkové, z nichž každý má svůj cíl a cestou určitou se k němu ubírá. Je tedy nejpřednějším jevem těchto dnů, že vzájemně se spolčují lidé stejného smýšlení, stejného stavu a stejných potřeb. Člověk sám na sebe odkázaný zanikl by mnohdy beze stopy. Je tedy krásno a vznešeno spolčovati se.
    
    Dne 23. října 1904 usnesl se obecní výbor polit. obce Lukavice na tom, aby v obci Vel. Lukavici za účastenství osady Malé Lukavice založil se sbor dobrovolných hasičů. Stanovy schváleny dne 23. října 1904 v zasedání obecního výboru. Na vyzvání obecního výboru se přihlásilo 16 členů činných a 3 přispívající dne 30. října 1904 a téhož dne zvoleni prozatimní funkcionáři spolku.
    Za činné členy se přihlásili: František Kopecký, Jan Linhart, Josef Fanta, Alois Bláha, Čeněk Kopecký, František Zelený, Rudolf Černý, Petr Beran, Vojtěch Sýkora, Vojtěch Zábranský, Jan Bakeš, Josef Žemlička,Vincenc Žemlička, Jan Dostál, František Řezníček a Josef Koreček. Za přispívající členy sboru se přihlásili: Karel Záruba, Čeněk Žemlička a Josef Dostál. Stanovy došly vynesením c. k. místodržitelství v Praze ze dne 10. listopadu 1904. Spolková pečeť zakoupena v prosinci 1904. Vynesením c. k. místo držitelství ze dne 4. 2. 1905 povoleno užívati stejnokroje hasičského dle předloženého vzorce. Vynesením c. k. místo držitelství ze dne 17.2. 1905 číslo 32928 povoleno užívati trubky a signálů hasičských, jenž ovšem nesmí býti podobny signálům vojenským.
    Sbor konal dne 1. ledna 1905 svou první ustavující schůzi na základě schválených stanov. Volby funkcionářů provedeny definitivně na základě zatímního usnesení ze dne 30. října 1904.
    starosta Čenek Kopecký - rolník
    velitel František Kopecký - rolník
    náměstek velitele Alois Bleha - rolník
    přísedící výboru Jan Linhart - řídící učitel
                 Jan Bakeš - mistr kovářský
                 Karel Záruba - domkář
                 Josef Fanta - učitel
    náhradníci výboru Čeněk Žemlička - rolník
                 Josef Dostál - domkář
    revizoři František Řezníček - zedník
                 Jan Dostál - tovární dělník
                 Josef Koreček - rolník
    jednatel - Jan Linhart - řídící učitel
    pokladník Josef Fanta - učitel
    dozorce náčiní - Jan Bakeš - mistr kovářskýSbor dobrovolných hasičů Lukavice kolem roku 1906 v areálu zámku, v černém starosta sboru Čeněk Kopecký činný v letech 1904 - 1921.


    Činnost sborová
    Sbor dobrovolných hasičů zahájil svou činnost veřejně dne 1. ledna 1905.
    Dne 8. ledna 1905 přítomen byl službám Božím v chrámu Páně sv. Bartoloměje v Bítovanech, kamž veden hudbou a uvítán tamním sborem hasičským, taktéž s hudbou tamní. Dne 8. ledna 1905 večer pořádal sbor první svůj ples v kníž. Hostinci u p. Al. Šmahla, jehož čistý výtěžek sboru značně prospěl. Dne 5. března 1905 pořádána zábava druhá v hostinci p. Frant. Žemličky č. 2. Dne 28. května 1905 pořádán společný výlet do Vížek k host. Jos. Šustrovi č.8 (společně se sborem Žumbereckým a Bítovanským). Dne 18. června 1905 konáno svěcení hasičské stříkačky a obecního zvonku, načež pořádán koncert v zahradě pí. Hudcové č. 17 a večer taneční zábava v hostinci p. D. Deutsche. Sbor účastnil se korporativně hasičské schůze dne 1. června 1905 na Skalce, 9. července 1905 sjezdu ve Včelákově, dne 16. července 1905 župního sjezdu v Dašicích, dne 8. září 1905 okrskového poplachového cvičení v Slatiňanech. Mimo to zúčastnil se sbor církevních slavností o vzkříšení Páně a o Božím Těle v Žumberku a v Bítovanech. Přátelskou vzpomínku projevil též spolučlenům o svatbě Janu Bakšovi č. 21 dne 7.2.1905 a Vojtěchu Sýkorovi č. 44 dne 21.11.1905.
    Sbor zúčastnil se činně požárů: dne 23.8.1905 ve Vorli, 29.8.1905 ve Svídnici ve mlýně p. Al. Nekoksy, 16.10.1905 ve Svídnici ve mlýně p. Fr.Šíly a v Lukavici ( stoh slámy v Hliníkách).
    Sborová stříkačka hasičská s nápisem V. a M. Lukavice 1904 objednána dne 6. září 1904 u firmy „R. A. Smekal“ ve Smíchově, prostřednictvím p. Jana Němce, tamního úředníka. Čtyřkolová stříkačka na pérech se dvěma mosaznými cylindry a měděným větrníkem, jednoproudní páková s úpravou na žebříky, s příslušenstvím. Stříkačka byla odevzdána obci dne 18.10. 1904. Vlastníkem jest Velká Lukavice. (Uložena v čp. 8 u Žemličků).První hasičská stříkačka zakoupená v roce 1904.


    Podpory na zařízení hasičské. V začátcích svých byl spolek hasičský takto podporován:
    Od honebního výboru Vel. Lukavice 1904 a 1905 - 597 K. Od honebního výboru M. Lukavice - 120 K. Od J. J. knížete Fr. Jos. z Auerspergů 1904 - 80 K. Od politické obce Lukavice 1905 - 200 K. Od zemského výboru v Praze z has. fondu - 260 K. Od první české c.k. priv. pojišťovny v Praze - 50 K. Od pojišťovny Slavie v Praze - 20 K. Od obce Vel. Lukavice za povolení kolotoče 1904/1905 - 20 K.
    Rok 1908. V základě usnesení valné hromady sboru dobrovolných hasičů dne 19. ledna 1908 vykonány přípravy k veřejnému vystoupení sboru. Konány četné porady a cvičení theoretická i praktická.
    Seznam přítomných sborů při veřejném cvičení sboru dobrovolných hasičů v Lukavici dne 28. června 1908. Včelákov, Vochoz, Zaječice, Škrovád, Slatiňany, Podlejšťany, Chrudim, Licibořice-Šiškovice a Liboměřice, Bitovany, Bošov, Zájezdec, Smrček, Žumberk, Rohozná.
    Fotografie (dívek) čety zábavně-pořadatelské 28.6.1908, která v stejnokroji zúčastnila se veřejného cvičení a zábavy sborové.Četa dívek rok 1908.


    Průběh slavnosti. Občanstvo majíc zájem pro tuto slavnost, ozdobilo své budovy prapory národních barev. O 11 hod. hrála hudba na prostranství před šk. budovou. O 1 hod. scházeli se sborové hasičů, byvše uvítáni sborem a hudbou ku škol. budově, kde se v postup. pořádku zapisovali do pamětní knihy. O 2 1/2 hod. seřadili se hasiči a vedeni hudbou odebrali se na prostranství před budovu kníž. hor. úřadu kdež zaujali vhodná místa. Obecenstvo následovalo v hojném počtu. Přispívající členové s odznakem (páskou). Na to vystoupil člen sboru př. Fr. Zelený před domácí sbor na stříkačku a promluvil řeč. Potom předstoupila před sbor Anna Linhartová vůdkyně čety dívek - hasiček a promluvila řeč. Pak promluvil pan Václ. Fendrych ze Slatiňan o pohřební pokladně hasičské a vyzval sbory, aby se u pokladny této dali pojistiti. Po cvičení stříkačníků a lezců odebraly se hasičky, pak domácí sbor a obecenstvo ku skladišti a odtud pak cizí sbory s hudbou na stanoviště poplachu do knížecího dvora č.p. 20.
    Ve 1/4 hod. nato zazněl poplachový signál v rychlosti spěchali hasiči domácí ku skladišti pro stříkačku a náčiní, jež s rchlostí a v pořádku dopravili (stříkačku I. koňmo do dvora p. Faimana čp. 14, č. II. dvoukolku do nádvoří čp. 20) na místo zdánlivě ohrožené a označené červeným praporcem. V malém očekávání mohlo již obecenstvo pozorovati hasení vodou ze 3 proudů a mělo samo „na poplach“ odstraniti se a uchrániti před sprchou proudící vody. Po ukončení hájení dáno znamení k odchodu. Stříkačky opět upraveny a náčiní složeno. Sbor domácí seřadil se ku stroji. Pan Karel Záruba, místní starosta a I. radní obecní promluvil ku sboru. „Ctěný hasičský sbore! jménem obce blahopřejeme Vám k Vašemu veřejnému cvičení. Pracujete vždy pro blaho občanů svorně, my pak rádi uznáme služby Vaše a budeme Vás podporovati. Zdař Bůh!“ Na to předstoupila dívka Anna Paulusová a podala veliteli sboru kytici a přednesla řeč. Na to dívka Marie Švadlenková taktéž jako družička přistrojená, podala členům sboru malé kytice náprsní a nabídla větvičky lípové, aby jimi hasiči své přilby ozdobili. Chlapec Ant. Honzíček podal sboru veliký lípový věnec na ozdobení stříkačky s proslovem. Proveden čestný pochod s náčiním před sbory přítomnými. Náčiní uloženo ve skladišti a celá společnost odebrala se na zahradu pí. Fr. Adamcové čp. 10, kde bavila se při koncertu hudby slatiňanské (18 mužů). Pivo chrudimské čepoval hostinský p. Václ. Adamec čp. 47. Večer byl věneček v hostinci p. V. Adamce č. 47. Při koncertu i zábavě večerní za pomoci čety dívek hasiček rozprodáno as 500 pamětních medailonků, prodány pohlednice, doutníky, pořádána tombola a dražba ve prospěch pokladny sborové. druhého dne o sv. Petru a Pavlu konána společná vycházka hasičů, dívek i některých občanů do Vížek, kde byla zábava místní, tak zvaná poutní. I tato vycházka měla milý ráz a klidný průběh. Tím slavnost veřejného cvičení skončena.Členové sboru dobrovolných hasičů v Lukavici 28. 7. 1908.


    Sbor pořádal ples dne 13.1. 1907 u Deutschů, divadelní představení „Paní představená“ a „Páně Šmodrchovy námluvy“ dne 1. dubna t.r. v hostinci knížecím.
    Sbor zdejší přidělen byl přípisem zemské hasičské jednoty království Českého ze dne 8. dubna 1907 k župě nasavrcké.
    Zpráva pokladní. Dle přiložených účtů za rok 1907, schválených zvolenými revisory účtů byl příjem 727 K 72 h, vydání 525 K 54 h, přebytek 202 K 18 h. Účty byly prozkoumány a valnou hromadou schváleny. Tím sbor podal o sobě zprávu, že žil a jak žil a vyúčtoval veřejnosti všechny ony podpory, dary a příspěvky, jichž se mu dostalo od úřadů a lidí dobré vůle a srdce citlivě pro bližního tlukoucího, ku zvelebení hasičství v obci zdejší.
    K návrhu př. velitele usnáší se sbor jednomyslně na tom, aby z částky peněz v pokladně se nacházejících pořízeno bylo jeviště divadelní v té naději, že divadlo přineslo by obci mravní i vzdělávací prospěch a sboru získaly by se nové příjmy. Každý snaž se v té věci radou i činem přispěti a záměr sboru uskutečniti.
    Rok 1909. Členové vyzváni, aby se přihlásili za trubače a v signálech se vycvičili. Za I. trubače nastoupil př. Vojt. Sýkora. Jedna trubka zůstane v Malé Lukavici a druhá se vymění nebo zakoupí nová.
    Jednatel doporučil činným členům, aby hleděli se seznámiti s hlavními zásadami zdravotními a naučili se zacházeti s raněnými, jakož aby odbornými přednáškami se se poučovali. První taková přednáška konati se bude dne 13. února 1910 v hostinci Žemličkově.
    Velitel sboru podal návrh, aby od sboru pojištěna byla přípřež ku stříkačce, aby hospodář, který dá koně k požáru, měl záruku a nárok na náhradu.
    Dále bylo usneseno, aby aby zakoupila se stáloproudní berlovka, jíž by mohlo použito býti k hasení ohně uvnitř obydlí, ve sklepích a na půdách.
    Rok 1914. Přítomný velitel a zároveň starosta obce sděluje že na vyzvání z . R. okresního hejtmanství usnesl se výbor obecní zříditi v obci hlídky sice od 9 hodin večer do 3 hodin rána po 1 muži z obce Velké a Malé Lukavice k nimž by se připojil 1 člen sboru hasičského, který by zároveň prováděl kontrolu nad správným prováděním hlídky. Hlídky občinné určuje místní starosta, hasičské přítel jednatel. Kdo by z hasičů v den kdy na něho hlídka připadá tuto konati nemohl má to včas oznámiti jednateli.
    Rok 1915. Následkem všeobecné mobilizace a dodatečných domobraneckých prohlídek dlí nyní částečně na bojišti, částečně u vojenského výcviku 11 členů činných.
    Rok 1919. Z řad našich zůčastnilo se světové války 24 osob. Díky okolnostem vrátili se všichni do kruhu svých drahých až na přítele Burkoně, který dlí v ruském zajetí.
    Divadelní ochotníci usnesli se za spoluúčasti se sborem sehráti v pondělí velikonoční dne 21. dubna divadelní hru „Smír“. Přítel Schaller byl pověřen projednáním v prodloužení policejní hodiny v čemž mu vyhověno nebylo. Usneseno čistý výtěžek věnovati ve prospěch československého červeného kříže.
    Usneseno a všemi přítomnými schváleno bylo věnovati Českému srdci ve Slezku, na Polské Ostravě jakožto dar 5 korun.
    Jako obyčejně v předválečné době, pořádal sbor opět po pěti letech ples který se nad míru skvěle vydařil. Pořádán byl v hostinci u přítele Josefa Jeřábka dne 16. února 1919
    Přítel velitel žádá přesné držení pořádku a připomíná jak krásný byl náš sbor od počátku a doufá, že ti kteří ke sboru lásku měli, ruku v ruce pracovati budou. Dále žádá aby v dnešním politickém boji bylo dbáno toho, aby se politika nevytahovala do sboru.
    Rok 1920. Jednomyslně usneseno bylo odbývati cvičení vždy v neděli ráno v 5 hod. 50 min. sraz u sborovny, trubači volati v čtvrt hodiny předem. Velitel vyzývá přítomné, aby všichni do jednoho cvičení pilně navštěvovali a činí pozorna ty kteří se nedostaví a neb dostatečnou omluvou neomluví předem před zahájením cvičení, proti těm bude pokračováno dle stanov.
    Stalo se, že v době kdy měl sbor odbývati cvičení praktická, nedostavila se celá jedna třetina členů. Byla na to konána schůze, při které se přítomní usnesli, by proti těm, kteří se cvičení nezúčastní, bylo postupováno přesně dle stanov. První cvičení po oné schůzi nedostavili a zároveň neomluvili se přátelé Černý, Saidenglanc, Kopecký a Žemlička. Jmenovaným byla zaslána písemně pouze výzva, proti čemuž se nemusil nikdo mračit.
    Hlídky noční byly rozvrženy následovně. Počínaje 22. červ. 1920 až do 15. září 1920, každý den dva členové hasiči činní od deváté hodiny večerní do 12. hod. v noci. Od půlnoci do rána hlídá ponocný sám. Návrh onen dal přítel Klouček, k němuž se všichni přítomní připojili.
    Hasičské rodinné kalendáře na rok 1921 objednali vesměs všichni členové činní, k tomu někteří členové přispívající. Celkově bylo kalendářů objednáno 30 kusů.
    Rok 1921. Jednatel přečetl došlý zápis ze župní schůze v Nasavrkách, kdež bylo usneseno provozovati prostá cvičení se sekyrkami s čímž se má v nejkratší době započíti. Každý sbor jest povinen vyslati nejméně jednoho člena, dobrého činovníka obětavého hasiče, který už si ono cvičení osvojí a bude ve svém sboru účinkovati jako cvičitel. Dle návrhu byli zvoleni př. Zelený a Ceral Josef ml.
    Velitel a jeho náměstek podali zprávu dle příručky které v Nasavrkách koupili přecvičili celé čtyři díly prostných cvičení. V Nasavrkách prakce žádné nenabyli, jen malé pokyny, avšak to jim úplně stačilo, což bylo vidět při onom prvním předcvičení všech čtyř dílů. Bude nyní záležet na všech cvičících, aby pilně navštěvovali dny cvičení.
    Rok 1923. Celkem veškerého členstva, t.j. čestných, činných a přispívajících jest 100 osob.
    Přítel Linhart nabádá k založení jinošské družiny, ve které by se vychovávalo pro budoucnost zdatné členstvo. Schváleno avšak v ohledu pořízení kroje pro družinu není možné dnes počítati.
    Jsme pozváni T.J. Sokol k účastniti se Husových oslav pálení hranice na Jahodnici.
    Rok 1923 byl rokem pilné hasičské práce k čemuž dodal příčinu Hasičský sjezd v Praze. Cvičila se v první řadě cvičení pochodová, pak se stříkačkou a žebříky a konečně prostná při hudbě.
    Rok 1924. V posledních letech udělala technika hasičská značný krok kupředu zvláště co se týká stříkaček ručních, které možno opatřiti motorem, který nahrazuje lidskou sílu. Ačkoli přestavba takové stříkačky stojí dosud hodně peněz, jevila se ve sboru našem přece touha, stříkačku zmodernizovati, za což bylo požádáno obec. zastupitelstvo, které se oné věci ujalo. Byly jsme první sbor v župě který vlastnil a používal motorovou stříkačku.
    Byl stanoven den pořádání župního sjedu v Lukavici 13. červenec 1924. Sluší podotknouti že bylo zúčastněno 45 sborů ze župy Nasavrcké a devět sborů ze župy Chrudimské, celkem 54 sbory s pěti sty členy v kroji.
    Ples dle pořadí budiž u Kolků v sobotu dne 9. ledna 1926. Na návrh jednatele se ve Vížkách, Radochlíně a Loučkách nebude zváti osobně, nýbrž poštou. Starosta činí výtku ohledně tance a žádá, aby členové tančící neopomíjeli pokud jest možné tančit také dámy přespolní které přišli co hosté. Připomíná, že to vyžaduje slušnost a povinost hasiče v jeho zábavě. Dále přítel Ceral Jos. ml. navrhuje, aby hudba aspoň do půlnoci nehrála nikomu písně dle jeho přání nýbrž aby se řídila dle svého pořadu a pak co se týká sóla, aby nebyla vůbec žádná.
    Do plesu hasičského na Skalku půjdou Ceral Bedřich, Klouček, Žemlička a Kopecký. Do Svídnice Pelikán Jos. a Ceral Ladislav.
    Rok 1926. Velitel vzpomíná smutných projevů které se opakují stále ve větší míře, že se členstvo dostavuje hlavně na pohřby v počtu nedostatečném což činí špatný dojem všestranně. Náprava jest žádoucí.
    Rok 1927. Máme 78 členů přispívajících, počet to jaký nemá ani jeden sbor na okrese. Toto hromadné přistupování členstva má zajisté nějaký pevný podklad, neb mám za to, že takový člen přistupující nemá jen tu snahu dát nám příspěvek roční, nýbrž on od nás v čas potřeby žádá pomoc a zcela jistě na nás spoléhá, jsa si jist, že jsme sbor řádně vybavený vycvičený a ukázněný. Děkuji všemu členstvu za ochotu a důvěru v nás a přeju veškeré činnosti v roce příštím Zdar!
    Přítel Kopecký Jos. táže se má-li trubač jet k ohni. Dotaz tento spadá k nedorozumění které nastly při jízdě k požáru na Žumberk, kde se stalo, že jelo tolik členstva které se nemohlo na stříkačku umístit a také následek toho byl že padla nápravnice. Velitel navrhuje, aby se dbalo toho na stroj usednout nejvíce 6 mužů a když jest to možné jet buď na kolách a třeba i pěšky.
    Přítel Starý předkládá divadelní hry a hned dovoluje si doporučiti jednu která by se hodila. Jest to román vášně a lásky o 5 jednáních „Parnasie“ od A. W. Šmilovského. Na to hned vybrány osoby v režii přítele Starého. Přesný den k uspořádání se dosud nemůže určit, avšak navržena byla neděle dne 13. března 1927. Bude požádán kapelník Doležal z Trpišova o vyplnění v meziaktí hudbou asi 5 mužů avšak pouze za útratu.
    Přítel Starý žádá, aby byl založen ženský odbor. Zde bylo mnoho různých námětů. Poukázáno na to že jsme již dříve toto měli a pak nyní máme stříkačku motorovou, není tedy potřebí více mužstva v případě požárů. Z hlediska spolkového má býti při každém sboru takový odbor, avšak hledí na poměry místní má význam pouze při nějaké slavnosti. Vybízí př. Starého, aby se pokusil v celém okrsku o založení a pak jistě i my se přidružíme.
    Dle župního oběžníku byli jsme vyzváni přistoupiti za členy „první pomoci“ s ročním příspěvkem 10 Kč za člena. Každý člen má nárok v případě neštěstí tj. úrazu, porodu a jiné nehody kdy mu jest potřebí ošetřování pro všechny členy rodiny pojištěného člena dopravu autem sanitním, které jest při odboru samaritské služby česk. červ. kříže v Nasavrkách.
    Rok 1928. Bratr velitel oznamuje že bezpečnostní stráž hasičská při divadelních představeních, biografech atd. jest poviná, ale také placena za muže 5 Kč za jeden výkon.
    Velitel starosta dávají návrh, aby se veřejné cvičení u nás odbývalo v neděli 27 května o svátcích svatodušních. Dále má býti požádán zdejší horní úřad o zapůjčení místa které se nachází za cvičištěm a o místnost pro uschování kol. Sbírku dobrovolných darů pro büfe obstará po obci Jos. Dostál a Fr. Fenyk, Jos Pelikán a Frant. Saydeglanc. Br. Josef Starý pověřen zařízením a vedením bufé při kterém též obstará prodej tabáku. Dále usneseno zaříditi tak zvanou hru kolo štěstí což obstará Čermák. Dále bylo usneseno, aby náš příznivec J. Čejka cukrář ze Slatiňan, který zde po dva dni pracoval, za což nežádá odměny byl při každé hasičské zábavě prvním dodavatelem.
    Oslava 28. října a desetileté trvání republiky Československé pořádati se bude společně se sokolským sborem v Lukavici.Slavnostní průvody od Jahodnice k pomníku padlých v den výročí vzniku československého státu, na fotografii hasiči z Lukavice a Výsonína.


    Br. velitel čte návod od východočeských elektráren jak si počínati při požáru, při novězbudované elektrické síle v naší obci. Tato samotná vyhláška se vyvěsí ve hasičském skladišti.
    Rok 1930. Jednatelská správa za rok 1929. Sbor náš čítal ke konci roku 1929 celkem 149 členů z toho 4 čestné, 22 ve zbroji 13 ochránců, 110 přispívajících.
    Otázka při účasti na pohřbu ve stejnokroji se vyřešila takto. Ve výzbroji každému činnému členu. V kroji vycházkovém přispívajícímu členu a jeho rodině to jest manželce, rodičům a dětem od 14 let nahoru, dále pak i bratru neb sestře když s ním žije ve společné domácnosti. Což bylo odhlasováno velkou většinou hlasů.
    Rok 1931. Bylo ujednáno schůze konati pravidelně o čemž bylo jednáno a ustanoveno schůze pořádati každého měsíce vždy 15tého v 8 hodin večer, dle starého pořadu v hostincích a sice 1. schůze 15. srpna v hostinci u Gabriely Kolkové dne 15. září br. Kopeckých 15. října u br. J. Koupila bez veškerého zvaní oběžníkem.
    Rok 1932. Bylo usneseno pořádati oslavu 30ti letého založení sboru našeho spojenou odpoledním koncertem za lidové ceny a večer věneček. Fenk navrhuje že by mohl býti věneček u Koupilů, br. starosta navrhuje že by bylo nejlepší o tom hlasovat lístky, což bylo jednohlaně přijato. a hlasováno. Pro Kopeckého odevzdáno 12 hlasů pro Koupila 4 tedy je Věneček u Kopeckých.
    Rok 1934. Br. velitel poukazuje že při ohni ve Vížkách se veškeré členstvo zvlášť přičiňovalo a tím zachránilo několik sousedních budov. Také se osvědčilo že byl ujednán plán kdyby se stalo a vypukl požár v těch místech jeti přímo ke studni která jestli na půl hodiny vydrží, zatím přijedou sbory okolní a mohou bráti vodu z rybníka.
    Do protiplynového kurzu který se bude odbývati v Ochozi navrhnuti Fr. Horáček a Čeněk Žemlička kteří s tím souhlasili. Každý obdrží 15 Kč cestovného. Na slavnosti dne brannosti v Nasavrkách nepřihlásil se nikdo. Na letecký den v Ochozi přihlásil se celý sbor.
    5 července se sjížděli zástupci sborů aby se zúčastnili župní valné hromady v hostinci u br. Kopeckého. Sjelo se 124 krojovaných bratří. Průvod sestaven u křížka v Lukavičce ubíral se k památníku padlých. Po tomto aktu ubíral se průvod do zámecké zahrady kde se má hrát divadlo v přírodě historický děj Lukáš Pakosta.Rok 1934 divadelní představení v přírodě Lukáš Pakosta.


    O silvestrovský večírek, zdaliž se má pořádat neb ne se uvažovalo a všichni bratři byli toho názoru aby se večírek pořádal. Též bylo stanoveno vybrati 2 aktovky, půlnoční scénu a kuplety, což si br. vzdělavatel Jan Smítko vzal na starost.
    Rok 1935. Ohledně hlídek rozpředl se rozhovor při kterém br. Fr. Štěpánek prohlašuje že není hasičskou povinností konat noční hlídky, poukazuje na vedlejší sbory že nikde hlídky nekonají takže on taky hlídat nebude. Br. pokl. Fr. Klouček upozorňuje br. Štěpánka že když neuposlechne rozkaz aby hlídky konal může býti ze sboru vyloučen. Br. Dostál navrhuje aby se hlídky každoročně po dobu žní konaly.
    Předčítány žádosti o milodary z rozdílných ústavů. Br. Ceral Josef dává návrh aby se po 5 Kč poslalo jako každoročně. Dále byl čten přípis od Č.Z.H.J. ohledně sbírky na záchranu Jiráskova divadla v Hronově. Br. náčelník Dostál Jos. dává návrh aby se udělala sbírka hned mezi br. což se také stalo.
    Br. řid. uč. Josef Starý který dělal obchůzky po obci a získal dalších 50 členů sanitního auta takže bylo v r. 1929 členů 68. Převezeny byli za ten čas do nemocnice v r. 1929 Fr. Klouček a Štepánie Nevolová, v roce 1930 nebyl dopraven žádný, v roce 1931 nebyl dopraven žádný v roce 1932 byla dopravena do Pardubické nemocnice Jarmila Řezníčková a též do Pardubic Fr. Fenyk st.
    Rok 1936. Br, Fr. Paulus st. obce sděluje program ze schůze v Nasavrkách na kterou byli pozváni všichni starostové, která byla pozvána na základě obrany obyvatelstva. Podotýká, že by bylo záhodno v nejkratší době zakoupiti několik plynových masek.
    Zprávu samaritský stráže podává br. Bed. Ceral. Máme 1 nosítka, 1 torbu, bylo za uplynulý rok ošetřeno 5 případů lehkých a 1 těžký. Spáleniny, opařeniny a pokousání kočkou.
    Br. Fr.Paulus st. obce přichází s přípisem od Okresního úřadu v Chrudimi, ve kterém se oznamuje, že bude 14-15-16-17 července nálet na obce a města ta že musí být po tu dobu hlídky. Postavit 8 mužů stráže asanační, 8 mužů požární, 3 muži samaritní, 2 muži u zvonice na oznámení náletu, na každou silnici směřující do obce po 3 mužích a 3 muži kontrolní. Jelikož počet hasičů nestačil vyzval st. obce občany, aby stráž mohla být doplněna.
    1937. Br. vel Jos Dostál zděluje, že o putovní přilbu župní jednoty br. Fr. Vašky závodilo ve Vyhnánově o župním sjezdu naše družstvo které se umístilo na prvním místě. Br. st. děkuje br. Fr. Štěpánkovi a Ant. Čermákovi za skvělý výkon.
    Zůčastnili jsme se okres. cvičení jako hosté ve Slatiňanech. kde nás upoutala přednáška o protiletecké obraně, bojových látkách a praktické ukázky zápalných bomb.
    Rok 1938. Br. Fr. Paulus poukazuje na sbírky na obranu státu a podotýká že připraví občanstvo v Lukavici na sbírku vyhláškou.
    Rok 1945. Bratři po dobu války byli jsme téměř v nečinnosti a proto teď jest naší povinností s nevšední pílí a obětavostí našich hasičských povinností. Potom jest přikročeno k volbě činovníků.
    Sbor pořádal v roce 1948 - 1 valnou hromadu, 3 schůze členské 1 ples a dožínkové slavnosti. Sbor vystoupil slavnostně při tryzně J. Masaryka, při oslavě narozenin prez. dr. Euarda Beneše, při vatře T. G. Masaryka, na sv. práce 1 května, při tryzně pr. dr. Ed. Beneše, při odhalení desky rudé armádě, 28. října a při oslavě nar. prez. republiky Klementa Gotwalda.
    Ve volných návrzích br. Karel Dušek připomíná, jak nové přilby jsou proti starým nepěkný a že by byl proto aby se zase chodilo ve starých. Br Čen. Žemlička navrhuje aby se ve starých přilbách chodilo na pohřby a v nových k ohni. O tomto návrhu nechává br. st. Fr. Kopecký hlasovat a jest jednohlasně schválen. Br. Jos Holeta říká aby br. jednatel vyřídil br. Fr. Štollovi aby nám byly přilby vráceny.
    V roce 1949. Doprovodili jsme na poslední cestě br. podvelitele Josefa Cerala, který stál u kolébky našeho sboru, který zasvětil hasičské práci nezištně a neúnavně 44 let.
    Rok 1950. Ve volných návrzích br. Fr. Štoll sděluje, že slavnost která byla na 27. srpna odhlasována se nekonal protože byl sjezd budovatelů v Pardubicích a veškeré zábavy od 18. do 27. srpna byly zakázány.
    Br. náměstek velitele Fr. Štoll sděluje co prodělal v Pardubicích na čtrnáctidenním kurzu. Mezi jiným říká, že armáda jest na prvním místě a hasičstvo na druhém, sděluje že budeme mít ústroj v krátkém čase jako vojáci, též výcvik bude podoben k výcviku vojenskému. Na hasičstvo jsou kladeny velké úkoly ale musí je splnit. Též sděluje že nám jest přidělena nová dvoukolová stříkačka.
    Na 1. máje zůčastnil se náš sbor oslav v Chrudimi. Účast byla slabší, poněvadž br. museli jít s továrnou v které pracují. Dále jsme se zůčastnili oblastního cvičení v Přelouči. Zůčastnili jsme se všech jubileí jako Den vítězství, Velká říjnová revoluce a jiné. Pro získání Fučíkova odznaku nenašlo se ve sboru pochopení, nepomohli ani čelní funkcionáři, proto tato akce selhala.Soutěž družstev v 50. letech - stříkačka PS-16 speciálně vyrobená pro veletrh Brno s pořadovým číslem 0, vzadu autobus zn. Schourolet byl v roce 1967 prodán filmu Barandov Praha..


    Za rok 1951 Fr. Štoll sděluje že místní hasičská jednota odpracovala celkem 608 hodin. Povinné cvičení 140 hod., příprava na okrskové cvičení 90 hod., žňové hlídky 336 hod., oheň u br. Zelenýho 30 hod., oheň Zaječice 25 hod., oheň u Fr. Čermáka 9 hod., oheň háje 4 hod., oheň Chrudim 14 hod. Spotřebováno 280 l benzínu, 5 l oleje. Samaritánská služba v r. 1951. Ošetřování v lomě na Žumberku 34 případů, ošetření domácí 27, při ztrátě 40 hodin času.
    Okopávání a dobývání řepy. J.Z.D. Dobrkov 2 br. okopávání 20 hod., J.Z.D. Orel 2 br. okopávání 30 hod., Janderov 110 hod, dobývání řepy v Lukavici 120 hod. Celkem 282 hod.
    Rok 1953. Přispívající členové již nejsou vedeni a tak členská základna čítá jen 31 členů činných.
    Rok 1956. Také musíme ocenit práci naší mládeže, která se zúčastnila okrskového a okresního kola soutěže. Tím splnili jsme loňský závazek vyslat družstvo žáků do soutěže.Družstvo žáků kolem roku 1956.


    Jako další závazek chceme stálým přesvědčováním členů a mládeže v preventivní ochraně provádět prohlídky v soc. sektoru t.j. JZD a soukromě hospodařícím zemědělcům a ostatním občanům naší obce. Tím chceme zamezit, aby nebylo v naší obci ani jediného požáru.
    Rok 1958. Br. Fr. Štoll navrhuje udělat prohlídku komínů, aby nebyly na půdách hořlavé látky benzín, dříví, petrolej. Hlavní je dodržovat požární předpisy, týká se to hlavně sena a slámy okolo komínů, z čehož nejvíce vznikají požáry.
    Rok 1959. Činnost sboru je stále více ochromena. Jsou konány pouze dvě schůze, na kterých je řešena kritická situace sboru.
    Rok 1964. Sbor oslavil 60 let od svého založení. Na počest tohoto výročí bylo uskutečněno okrskové poplachové cvičení, kterého se zúčastnily sbory Lukavice, Svídnice, Bítovany, Žumberk, Výsonín, Trpišov, Vížky, Podlíšťany a závodní jednotka z Transporty Chrudim.
    Rok 1967 s. Zelený Al. dává návrh pro zájezd na Mezinárodní veletrh v Brně. Zájezd by se měl uskutečnit požárním vozidlem. Návrh je odhlasován a každý člen, který se přihlásí zaplatí 15 Kčs vstup.
    Je zakoupeno starší vozidlo T 805 pro požární účely.
    Br. Zelený se zabývá námětovým cvičením na budovu JZD. Toto hodnotí jako velice dobré. Zúčastnili jsme se dvou požárů v Hlíně kde hořel stoh slámy a Bítovany na požáru lesa.
    Pozvánka na Pošumavské posvícení do Prahy. Pozvání je přijato a odhlasováno že si každý zájemce zaplatí vstupné a autobus se zaplatí ze sběru železného šrotu, který se uskuteční počátkem listopadu. Pro velký zájem rozhodnuto přiobjednat vstupenky aby se obsadily dva autobusy.
    Byly dojednány hlídky do kina. s. R. Pilař udělá zápis a 1. den před promítáním upozorní jednotlivého člena. Nemůže-li se z vážných důvodů zúčastnit zajistí za sebe náhradu.
    
    Předseda br. Pilař uvádí, že v roce 1973 bude v Brně probíhat mezinárodní soutěž požárních sborů a to první soutěž v socialistických státech vůbec.
    Kulturní referent Z. Sotona byl pověřen uspořádáním zábav v tomto roce a plesu v roce příštím 1974. Jedna zábava na letním parketu, dvě posvícenské zábavy ve dnech 26. a 27. 8. 73.
    
    Kolář předseda MNV uvádí, že bude provedena adaptace pož. zbrojnice, přislíbil zakoupení pracovních oděvů pro členy PS a zakoupení trubek na sušák na hadice. Žádá přítomné členy o návštěvu na oslavách 1. máje a 9. května a to ve stejnokrojích.
    Rok 1975. Další připomínka se týkala věšáku na hadice. Tento problém je dlouhotrvající. Byly podány různé návrhy na věšáky kovové. Finanční prostředky, které mají být poskytovány MNV pož. sboru jsou pro nás neznámá veličina.
    Požární zbrojnice je v naprosto nevyhovujícím stavu. Velitel Zelený po dohodě se stavitelem Žemličkou dává návrh a doporučuje opravu a postavení dvou hal pro techniku a postavením patra s přilehlými místnostmi a věží.
    Br. Pilař navrhuje aby dne 19. 4. 1975 byly provedeny úpravy na novém vozidle zn. Robur.
    Rok 1976. Br. Trojan uvádí že výstavba nové zbrojnice nebude povolena v této pětiletce z důvodů finančních, jelikož veškeré investice budou přednostně poukázány na adaptaci školy a výstavbu školky. Velitel Zelený podává návrh aby byla naše požární zbrojnice ze všech stran vyfotografována a dokumentace poslána na vyšší místa.
    Rok 1977. Dále byl připraven návrh soc. závazků k 30. výročí vítězství prac. lidu a 3. sjezdu SPO ČSR. V akci „Z“ 100 hodin, na pomoc zemědělství 250 hodin, do sběru odevzdat 50 q železa, provést preventivní kontroly 132 obytných budov, 6 provozoven a objektů JZD, v případě povolení ke stavbě požární zbrojnice odpracujeme v akci „Z“ dalších 1000 hodin, dále vybudujeme sušák hadic, pokud dá MNV materiál.
    Rok 1979. Okrskový velitel říká, že námětová cvičení se mají provádět dle nových poznatků a to tak, že se nacvičují útoky na těžko a málo přístupná místa v obcích.
    Rok 1980. Zhodnocení okrskové soutěže ve Svídnici se ujal velitel br. Tlustoš. Soutěž proběhla podle platných regulí a naše družstvo se umístilo na 1. místě. Naše jednotka postupuje do okresního kola.
    Rok 1981. Sbor v tomto roce čítá 33 členů. I přes takto malou členskou základnu je činnost sboru rozmanitá.
    Příprava na okrskovou soutěž a zároveň účast na oslavách 100. výročí založení požárního sboru v Žumberku. V Žumberku se podařilo našemu sboru závod vyhrát.Soutěžní družstvo na okrskové soutěži při oslavách 100 let založení SDH Žumberk v roce 1981.


    Jako nejdůležitější akci v letošním roce považujeme stavbu požární zbrojnice na které bylo odpracováno 1003 hodin.Základy pro novou zbrojnici - podzim 1981.


    Rok 1982. Při přípravě tradičního posvícení bylo rozhodnuto takto. Jelikož v poslední době jsou společenské akce v Lukavici málo navštěvované z řad starších občanů, tak se uspořádá zábava pro mladé. Byly vybrány hudby a to na sobotu Rubín a na neděli Ortan.
    Člen revizní komise navrhuje opatření pro členy, kteří neodpracovali plánovaný počet hodin, opatření by mělo přimět členy k aktivitě, s V. Strnad upozorňuje, že SPO je složka dobrovolná a proto nelze někoho nutit k činnosti. Říká, že je to čest a morální povinnost jednotlivých členů, aby se zapojili do akcí které jsme všichni do jednoho odhlasovali. Dále upozorňuje, že někteří členové odpracovali stanovený limit za důchodce, kteří nemohou a nemocné.
    Rok 1983. Člen revizní komise ostře kritizoval naši členskou základnu a hlavně výbor ZO že nepřešli ze starého oslovení bratři na soudruhy. Podotýká, že je to v rozporu se socialistickým soužitím občanů. Za výbor i členskou základnu odpověděl jednatel s. Strnad. Podotýká že není podstatné jak a kdo se oslovuje, ale co pro socialistickou společnost dělá. S. Vaško a Zelenka doporučují přejít na oslovení soudruzi alespoň při veřejném vystupování a schůzích.
    V roce 1983 bylo okresní kolo Plamen 83 v Morašicích tam se děti umístily na velice pěkném 3. místě.Letní tábor mladých hasičů - Zruč u Plzně v roce 1983.


    Rok 1984. Bylo rozhodnuto uspořádat zábavy pro mladé. Bylo využito nabídky skupiny Rubín na odpolední čaje, začátek byl stanoven na 15 hodinu.
    s. Paulus Fr. doporučuje s podporou dalších členů zhotovit překážkovou dráhu.
    Zápis z VČS ze dne 8. 12. 1984. Zprávu o činnosti přednesl velitel s. Trojan. V letošním roce byla dokončena výstavba požární zbrojnice. Po celou dobu stavby odpracováno celkem 5 450 hod. Poděkování předsedovi MNV s.Vaškovi za jeho snahu při výstavbě požární zbrojnice a zajišťování výzbroje a výstroje pro ZO a MP.
    Převzali jsme patronát nad generální opravou sálu v místním hostinci. Na této akci bylo v roce 1986 odpracováno členy SPO 4254 hodin.
    18. srpna 1986 srpna se přes naši obec přehnal vichr doprovázený krupobitím. Tento vichr odnesl střechu z domku manželů Vaškových. Na záchraných pracech se podílelo asi 40 občanů z toho 21 požárníků. Zde se plně osvědčilo heslo „bližnímu ku pomoci“.
    Za oddíl mladých požárníků vystoupil s. Horáček a podal zprávu o dosažených výsledcích ve soutěžích „Plamen 86“ a „Samopal 86“. Poděkoval výboru ZO a MNV za obětavou pomoc při zajišťování akcí a finanční pomoc.Branný závod mladých hasičů „Plamen“ - Lukavice 1986.


    5. a 6. května 1988 se zbor účastnil požáru ve Škrovádě, kde naše stříkačka byla v chodu plných 8 hodin. 11. a 28. června sbor čistil studně v obci po průtrži mračen.
    Rok 1987. Členská základna čítá 48 mužů a 11 žen.
    Mrkvička Josef se připojil k žádosti s. Trojana pro vybudování travnaté plochy za požární zbrojnicí. Jedině taková plocha pomůže k větší připravenosti pro požární sport i taktiku.
    V přípravě na Plamen 88 se konal branný závod 10. 10. 87 v Lukavici za účasti 200 dětí. Naše umístění nám umožnilo zúčastnit se obvodového kola v Chrudimi, kde naše družstva obsadila první místa a tím si zajistila postup do okresního kola do Ronova. V tomto náročném soupeření obsadily mladší děti 2. místo.
    Rok 1989. Oldřich Bakeš vyzdvihl práci s mládeží, poděkoval za pomoc při dokončování pionýrského tábora v Palučinách. Na dnech PO v pionýrských táborech bylo přítomno 90 dětí.Při oslavách 90 let založení SDH Bítovany v roce 1989.


    Rok 1990. Organizační opatření k výroční valné hromadě, která se koná dne 5. 1. 1991 v hostinci Jednota. Bylo rozhodnuto vzhledem k minulým schůzím a k přiměřenému šetření finančními prostředky, že bude při občerstvení podáván pouze párek.
    Ve dnech 29. 11-30. 11. 1991 se konal v Karviné sjezd na kterém bylo rozhodnuto o dalším názvu organizace a to sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka a dále byly řešeny problémy spojené s touto organizací.
    Schůzová činnost je poměrně špatná, nové stanovy pomohou tento problém vyřešit. Členství podle stanov je rozděleno na činné a přispívající. V základní řadě budou ti, kteří budou tvořit zásahovou jednotku a ti starší a jinak zaneprázdnění budou zařazeni do řad přispívajících.
    Odloučením od pionýra jsme vzali mládež pod ochranu naší ZO. Zároveň jsme se zavázali, že tento kolektiv mladých požárníků budeme finančně podporovat a v neposlední řadě je řádně povedeme.
    V měsíci prosinci se dožil starosta ZO br. Pilař Vl. 70 let a k této příležitosti mu bylo uděleno vyznamenání „Za mimořádné zásluhy“ což je v současné době nejvyšší hasičské vyznamenání.
    Rok 1992. Byl vznesen dotaz na zdobení vánočního stromku před požární zbrojnicí. Bylo rozhodnuto v této tradici pokračovat.
    Byla zahájena přístavba hasičské zbrojnice. Na této akci bylo odpracováno 1222 hodin zdarma.Nácvik mladých hasičů byl zahájen víkendovým pobytem ve dnech 12. - 14. 3. 1993 na Palučinách.


    Okrsková soutěž se konala ve Vížkách, přítomno bylo 13 sborů z obou okrsků. V této soutěži jsme obsadili 1. místo. 28. 8. 1993 se konal memorial br. Spálenského ve Svídnici. Po počátečním zakolísání jsme opět obsadili 1. místo. Tato vítěztví povzbudilo naši sebedůvěru a rozhodli jsme se pro účast na dalších soutěžích. Pohár města Chrudimi 4. místo. Hasičská soutěž Hlinsko 3. místo. O štít města Slatiňan 6. místo.
    V minulém roce se začalo s úpravou cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Terén je upraven a je třeba na jaře zajistit dorovnání a zasetí travou.
    Bylo založeno družstvo žen, které nás úspěšně reprezentovalo.
    Oslavili jsme 90 let od založení sboru. Našich oslav se zúčastnilo 16 okolních hasičských sborů a 1 závodní a to Transporta Chrudim s vysokozdvižnou plošinou PP 27. Díky jejich účasti se mnozí občané měli možnost podívat z výšky 27 m na naší obec.
    Slavnostní valná hromada k 90. výročí založení SDH Lukavice 19. 8. 1994. Slavnostně byla předána nová zástava našeho sboru. Rulík František náčelník VPÚ podotýká, že pojem sboru Lukavice je brán v hasičské veřejnosti jako jeden z nejlepších v okrese.
    Dne 19. 8. 1995 jsme zahájili novou tradici a to Memorial br. Josefa Tlustoše o putovní pohár. Zúčastnilo se 14 družstev. Usilujeme, aby tato soutěž byla zařazena do okresní ligy.
    Náš sbor se přihlásil do okresní ligy okresu Chrudim v požárovém sportu.
    Rok 1997. Při povodni ve Svídnici jsme pracovali na lodičkách a odstraňovali dřevo, které mohlo zatarasit most a tím by došlo k zatopení Svídnice. Akce se zúčastnilo 9 členů.
    Členská základna má k 31. 12. 1998 75 členů a to 15 žen a 60 mužů.
    Peníze za sběr železného šrotu velmi zlepšují naši finanční situaci. Proto si můžeme dovolit financovat různé akce, tak odměny členům při různých výročích.
    Podařilo se nám zakoupit ve spolupráci s OÚ Lukavice vozidlo AVIE, jelikož se jedná o seriově vyrobené vozidlo, museli jsme na něm provést některé úpravy.
    Odstupující starosta br. Pilař děkuje všem, kteří se zapojili do práce u našeho sboru. Podotýká že funkci, kterou dělal 30 let dělal rád a přinášela mu radost.. Děkuje,že se stal čestným starostou našeho sboru. Novým starostou byl zvolen br. Trojan.
    V roce 1999 jsme v okrskové soutěži dosáhli prvního místa. V okresním kole se naše jednotka umístila na čtvrtém místě ze čtrnácti družstev, což je nejlepší umístění v historii našeho sboru.
    Pro potřebu mateřské školky jsme najeli 279 km jednalo se o odvoz dětí do divadla a školy v přírodě.
    Velitel br. Mrkvička a starosta obce br. Doležal informoval o přípravě srazu veteránů ze 2. světové války včetně bojové techniky, který se má uskutečnit 13. - 14. 5. 2000 v Loučkách. Při této příležitosti by se mělo konat kladení věnců v národním památníku Ležáky.
    Memoriál br. Josefa Tlustoše končí pořadovým číslem 6. V soutěži se bude pokračovat a to o pohár „Starosty obce Lukavice“. jako 1. ročník. Garantem se tedy stává starosta obce br, Josef Doležal. Letošní první ročník se uskuteční 19. 8. 2000 u požární zbrojnice.
    Valná hromada se zabývala přípravou tábla našeho sboru. Tuto akci hodláme uskutečnit na přelomu tisíciletí a počátkem dalšího milénia jako historický dokument hasičského hnutí v naší obci. Fotografovat se bude do pasu s čepicí a se správným označením.
    7. května 2000 došlo k požáru lesa mezi Lukavičkou a Vížkami. Naši členové prokázali vysokou pohotovost, když za 15 minut od vyhlášení poplachu bylo k dispozici 19 členů našeho sboru. Pomáhali jsme při likvidaci a následném dohledu na požářišti.
    Podařilo se nám zakoupit stříkačku PS 12 za částku 9980 Kč včetně celého vybavení a podvozku na přepravu.
    Rok 2001. Br. Doležal Jos. poděkoval jako starosta obce za účast a pomoc při oslavách 100 let založení školy v Lukavici.Účast SDH při oslavách 100 let školy v Lukavici v září 2001.


    Rok 2002. V polovině loňského roku bylo u našeho sboru znovu ustanoveno družstvo žen. Celkem se zúčastnily 6 soutěží. K nejlepším umístěním patří 1. místo v Chrudimi kde zvítězily pod názvem „Mokré amazonky“.
    Čechlovský Jiří informoval o činnosti mladých hasičů. V závodech byla kategorie mladších velmi úspěšná. Ve Slatiňanech obsadila 1. místo, v okresním kole skončila na 2. místě, v Hlinsku a Hrochově Týnci se umístili na 1. místě. A posledním vítězstvím byl branný závod v Pokřikově.
    V letošním roce nás čeká znovuotevření memorialu br. Pilaře Vlastislava našeho dlouholetého starosty, který nás v uplynulém roce opustil. Datum memorialu br. Pilaře Vl. jako 1. ročník byl stanoven na sobotu 20.7.2002.
    Soutěž „O pohár starosty“. Sobotní klání bylo poznamenáno záplavami. Na hladině rybníka byl vyzkoušen i nový raft s pohonnou jednotkou a čerpadlem, jenž nechybí ve výzbroji profesionálů, kteří bojují se záplavami.
    Rok 2003. Družstvo mužú se zúčastnilo celkem 21 soutěží a memoriálů. Po vítězství v okrskovém kole se družstvo zůčastnilo okresního kola, zde dosáhlo na 4. místo v rámci okresu Chrudim. Je to nejlepší umístění našeho sboru v historii požárního sportu. Úspěšně startovali i na noční soutěži v Dědové.Memoriál br. Vlastislava Pilaře 19. 7. 2003, družstvo mužů Lukavice.


    Br. Horský Zd. podrobně vysvětlil nový zákon, který se týká požární ochrany. Dodává, že následná koordinace profesionálních a dobrovolných hasičů je nutná pro lepší a úspěšnější pokrytí celé republiky při požárech a živelných pohromách.
    Br. Strnad Vladimír připoměl blížící se oslavy 100 let založení našeho sboru a proto žádá všechny členy k větší aktivitě při zajišťování této akce.
    Valná hromada konaná u příležitosti 100. výročí založení SDH Lukavice 16. 7. 2004.
    Starosta sboru br. Trojan Fr. seznámil přítomné s historií sboru, zdůraznil úspěchy, které náš sbor dosáhl v uplynulém období. Do budoucna by si přál větší zapojení mladých, kteří po nás starších přeberou pomyslný štafetový kolík.
    Starosta obce br. Doležal Jos. představil prapor a erb naší obce. Prapor se poprvé představí v průvodu zítřejších oslav.
    Makkai Rudolf starosta OSH Chrudim předal starostovi sboru vyznamenání pro sbor „Za mimořádné zásluhy“.

Oslavy 100 let založení sboru v červenci 2004, v čele průvodu od školy školy byly neseny vlajky, u hasičské zbrojnic se historická technika seřadila k prohlídce, profesinálové a zdravotníci předvedli vyprošťování osob z havarovaného vozidla potom probíhala soutěž v požárním útoku - Memoriál Vlastislava Pilaře.