Přeskočit na:


Velká Lukavice na stabilním katastru z roku 1839 má charakter návesní vsi s návsí nepravidelného tvaru. Jedná se o nejstarší část Lukavice. Je možné, že původní tvrz stála na místě Knížecího dvoru (parcela 35). Památný dub již stojí mimo dvůr na jeho severní straně. O možnosti vytvoření vhodného obranného systému vypovídají i mokřiny v okolí dvora. V soupisu poddaných z r. 1651 se dozvídáme, že ve dvoře Lukavském bydlí jistý Matěj Tvrzník šafář. Také se v těchto místech dodnes říká Na hrádku.


Obec byla v 17. století typickou hornickou osadou se siluetami těžních věží, v 19. století to byl především průmyslový komplex s komíny a mohutnými provozními budovami, to vše postupně zmizelo. Obec tak ztratila své dominanty, které jinde vytváří například kostel nebo zvonice.Bartolomějská šachta.Průmyslová oblast s těžními věžemi, provozními a správními budovami, stabilní katastr 1839.Malá Lukavice, stabilní katastr 1839. Malá Lukavice je rostlou vsí se zástavbou orientovanou podél návsi. Její východní část tvoří téměř výhradně usedlosti, zatímco na druhé straně je situována drobná domkářská zástavba. O budově směrem k Jahodnici se mluví jako o „ohřívárně“, na jižní straně Na stupníku je zakreslena budova na potoce, kde mohly být stoupy. Jediná zděná budova stojí na parcele č. 71, na návsi je zakreslen dřevěný kříž.Pohled na Lukavičku a rybník Prádelný kolem roku 1940.


    Hliníky patří mezi dvě nejstarší dělnická sídliště na Chrudimsku. Byly postaveny z nepálených cihel.
    Před sto lety dal kníže Karel 400 měřic půdy rozparcelovati, aby si dělníci horního závodu ji mohli za skromné nájemné pronajmouti a dal postaviti 13 dělnických domků, nynější „Hliníky“.
    (Lukavická Pamětní kniha 1902)Hliníky nechal postavit Karel Adam Auersperg (1795-1822), stabilní katastr 1839.Hliníky kolem roku 1940.


    Zámek byl postaven v první polovině 18. století jako Horní úřad pyritových dolů, které v této době měla pronajata od majitelů nasavrckého panství společnost pražských těžařů. V roce 1755 převzal doly i zámek tehdejší majitel panství Jan Adam z Auersperga a zámek přestavěl do jeho dnešní podoby. Vznikla jednopatrová budova, jejíž fasáda byla v přízemí zdobena bosáží. Při rozsáhlých opravách zámku v letech 1962-1967 byly původní fasády nahrazeny fasádami hladkým. Další opravy zámku proběhly v roce 2001.Zámek kolem roku 1943.Západní část zámku s klasicistními stavebními prvky zůstala zachována téměř v původní podobě.„Dominantním prvkem“ zámku jsou v současné době informační vývěsky.


    Ukázky původních lidových staveb v Lukavici, z kterých se dochovaly pouze fotografie.Typické průčelí s lomenicí, valbičkou a podlomením, Hliníky čp. 43.Nejrozšířenější krytinou byly došky, Faimanova chalupa čp. 14.Malba roubeného špýcharu u Pánkova statku čp.10.Lukavička rok 1943, staré chalupy dotváří vesnický ráz, provoz na komunikaci byl poněkud klidnější.


    Architektura konce 19. století byla ovlivněna historizujícími slohy, a ty se promítly také do architektury venkova.Dům v Lukavici v novogotickým štítem.Nápis na štítu statku v Lukavičce z roku 1890.Stavbou trochu jako z pohádky je hájenka na Dubinách byla postavená v roce 1904, stavitelem byl Filip Trdlica ze Slatiňan.


    Architekturu z přelomu století reprezentuje budova školy navržená stavitelem Fr. Schmoranzem ze Slatiňan a postavená v roce 1901.Škola v roce 1940.


    Místní školní rada i zástupci obce navrhovali, aby průčelí školní budovy šlo parallelně s okresní silnicí z ohledův aesthetických. Odborní znalci nemohli návrh ten schváliti z té příčiny, že učebny průčelím obráceny by byly k severovýchodu.
    (Památní kniha školy)Zakreslení pozemku pro stavbu školy naproti Knížecího dvoru.


    Mezi architektonicky nejhodnotnější dochované stavby patří statek č.p. 3 v Loučkách s bohatou secesní výzdobou a původním oplocením.Loučky - statek čp. 3 z roku 1913.Detail výzdoby statku čp. 3 v Loučkách.Vlevo Kolkův hostinec, malý kamenný objekt za ním - sklad ledu. Na pravé straně obchod s textilem p. Fouskové - krásná secesní stavba (stav v roce 1943).


    Během roku 1911 zavládl v obci zdejší ruch stavební následkem nouze o slušný byt. Při silnici lukavsko-bítovanské postaven byl domek čp. 60 sester Pytlíkových, čp. 63 Josefa Horáčka, čp. 61 Vincence Horáčka a čp. 61 Aloise Sokola. V Hliníkách přestavěn domek čp. 42 Antonína Doležala. V Malé Lukavici v roce 1909 vystavěno hospodářské stavení čp. 8 Aloise Blehy. V roce 1911 vystavěn nový hostinec a kupecký krám Vinc. a Anny Kopeckých p.26
    (Kronika Lukavice)Kupecký krám a hospoda u Kopeckých v Lukavičce provozovaná od roku 1911 do roku 1973, zde Sokolové pořádali valné hromady, plesy i divadla, sál sloužil také jako tělocvična již od začátku Sokola. Dům má elegantní secesní štuk, zčásti poničený necitelnými zásahy při úpravách tělocvičny.Tento dům patří k nejkrásnějším v Lukavici, byl postaven kolem roku 1920 ve stylu Art Deco.Pekárna U Chlebných, naposledy se zde pekl chléb v roce 1995 a také zde bývalo holičství.


    Na Kraslavce stála v první polovině 20. stol. dřevěná rozhledna. Ale zřejmě se nedochovala žádná fotografie.Dům ze 30. let ve Výsoníně vyniká v kombinaci s okolní výsadbou.


    Rok 1958.V obci stoupl zájem o stavby rodinných domků. Nové stavební parcely byly vyměřeny na Stupníku a v Lukavičce směrem k Jahodnici.
    (Lukavická kronika)


    Stavební činnost v 70. a 80. letech. Stavby jako požární zbrojnice postrádají po architektonické stránce jakoukoli invenci. Řada přestaveb jako například bývalého Knížecího hostince, dokládá že šlo pouze o funkčnost. Stavba Jednoty je jen náznakem toho co se dnes staví pod tlakem obchodním řetězců v okolí měst.Budova mateřské školky z roku 1980 má zajímavé geometrické členění, přesto se hodí spíše do městské zástavby.


    Od 90. let probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domků a řada rekonstrukcí.Nová výstavba při cestě na Výsonín - Lukavice rok 2004.